АКТУАЛНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНО – СЪДОВ ИНЦИДЕНТ(Инсулт) в България
uprajnenia_insult
 Основни клинични форми :
– Мозъчен кръвоизлив
– Субарахноидален кръвоизлив
– Мозъчно размекване , вследствие на мозъчна тромбоза или мозъчна емболия
– Тромбоза на вътрешните сънни артерии
– Преходни динамични разтройства на мозъчното кръвообращение
– Венозен инсулт от възпалително и невъзпалително естество .Отпадната симптоматика е характерна главно с двигателни , сетивни , говорни ,гностични ,психични нарушения .
ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ :
– Спастично повишен мускулен тонус ( за флексори – пронация на горен крайник , екстензори на долен крайник )
– Болестно усилени сухожилни и надкостни рефлекси
– Поява на патологични рефлекси
– Изчезват кожните коремни рефлекси
– Поява на болестни синкинезии
– Трофични нарушения
Тези нарушения варират в зависимост от локализацията и обема на промените настъпили в мозъка , но най – общо двигателните последици се характеризират с едностранна парализа на крайниците от срещуположната страна на увредената хемисфера със спастично повишен мускулен тонус на флексорите за горен крайник и екстензорите на долен крайник. При спастичната форма се появяват неволни движения , наречени синкинезии . В острия период , както и по – късно може да се срещне и вяла форма на хемиплегия или продължителна вялост , понякога с проява на спонтанна спастичност , което комбинира проблема на възстановителното лечение. Кинезитерапията в I и II стадий модифизирани по Brunnstrom допълва общите грижи на болните и се състои от внимателно променяне положението в леглото ( страничен лег – надясно , наляво , тилен лег по 4-5 пъти дневно и максимум 30 мин. в позиция на увредената страна . ) .Освен това под най – изпъкналите костни издатини ( trohater major , sacrum и т.н. ) се поставят позиционни кръгове или възглавнички . За да не се допусне хипостаза , наред с лечението чрез положение , трябва да се задълбочи и дишането 2-3 пъти дневно с дихателни упражнения.
Два са принципите на кинезитерапията в този период :
I – Крайниците трябва да се поставят в удобно физиологично положение , за да се противодейства образуването на контрактури , като особено внимание следва да се обръща на гривнена става и пръстите , колянна и глезенна става.Пасивни движения се прилагат 3 -4 пъти дневно почти в пълен обем по атономичните оси на движение на ставите , в бавен темп и плавност , без проява на рязкост от проксимално към дистално с акцент противоположно на тенденцията към образуване на контрактури. Да се обръща особено внимание на екстензията и вътрешна ротация в ТБС , екстензия в колянна става и дорзална флексия на стъпалото , а за горен крайник , отвеждане и вътрешна ротация в раменна става , екстензия в гривнена става и ставите на пръстите.
II – По – важен принцип е индивидуален подход към създаване на нов двигателен стериотип , да се активират жизнените функции
– СС дейност , дишане , подобряване трофиката на увредените мускули , запазване фукциите и подвижността на ставите в следващия период на лечение.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА :
1. При болни с тежка степен на засягане ( III възстановителен стадий по Brunnstrom ) – без активна волева двигателна активност, силно изразена спастичност , тежки контрактури ,значителен проприоцептивен дефицит .
Задачи:
– Запазване на пасивните двигателни амплитуди в засегнатите крайници
– Стимулиране на синкинетичните двигателни схеми
– Подчинение на синкинетичните схеми на волевия контрол
– Етапна вертикализация и обучение в ходене по равно
– Обучение в ДЕЖ
Средства:
– Коригиращи позиции
– Избирателен лечебен масаж
– Пасивна мобилизация на засегнатите крайници
– Диагонали на Кабат
– Автопасивни упражнения за горен крайник
– Улесняване чрез рефлекси и двустранни синкинезии ( рефлекс на опъване ,асиметричен шиен тоничен рефлекс , билатерални асиметрични синкинезии )
– Дихателни упражнения
– Ходене по равен терен с помощни средства , упражнения за равновесие
– Обучение в ДЕЖ
2.При болни с умерена степен на засягане ( IV възстановителен стадий по Brunnstrom )- наличие на волеви контрол над примитивните синергии ,възможност за функционално приложение в ежедневието
Задачи:
– Извеждане на болния от примитивните двигателни схеми
– Изграждане на сложни двигателни модели с правилна траектория и значителна функционална стойност
– Обучение в автоматична двигателна дейност ( слизане по стълби и адаптация към препятствия , трениране на дисталната хватателна функция на горен крайник , обучение в ДЕЖ )
Средства:
– Упражнения за потискане на патологичния постурален тонус ( елементи на Бобат , потискащи позиции ; Бел. Ред. Тук можете да прочетете малко повече за тези позиции)
– Избирателен лечебен масаж
– Диагнали на Кабат с активен елемент
– Активни упражнения по метода на Бобат , дихателни упражнения
– Упражнения с ПНМУ ( ” сукцетивна индукция “, ” обръщане на антагонистите “, ирадиация на възбуждение – Упражнения за равновесие
– Обучение в ходене ( по равно ,по стълби , над препяствия – ДЕЖ
3.При болни с лека степен на засягане – състоянието на пациентите е със значително възстановяване и двигателни възможности, страдат предимно автоматичните движения , равновесието , дисталните финни движения на горен крайник
Задачи:
– Да се доусъвършенстват , закрепят и автоматизират волевите движения в засегнатите крайници – Да се вградят правилни двигателни схеми в ДЕЖ
– Да се увеличи силата на активната контракция
– Да се усъвършенства координацията и равновесието
Средства:
– Диагонали на Кабат – активни срещу съпротивление
– Активни упражнения за всички мускули на горен и долен крайник , дихателни упражнения
– Упражнения за координация и равновесие
– Упражнения в ходене по равно , по стълби ,качване и слизане от превозно средство
– Ходене срещу препятствия по Бобат
– ДЕЖ

Хрета Аспарухова , магистър по кинезитерапия

Хрета по образование е магистър по кинезитерапия , , КФРМ УМБАЛ” д-р Г. Странски “,преподавател МУ – гр.Плевен , 33 год. клиничен и 26 год. преподавателски опит , Spa&Wellness експерт. Интересите и като  физиотерапевт са разнообразни, което води до участието и в много курсове  в България и Белгия.

Малка част от знанията, който натрупва в Белгия, подкрепят  педагогическия и опит  и ентусиазъм в изграждането на  програма за СДК за плевенските студенти Медицински Рехабилитатори и Ерготерапевти. Най-голям  удовлетворение  намира в различните автентични СПА и Wellness терапии и церемонии. Мотото и е :“Здраве за здравите!”.

Можете да зададете своите въпроси към Хрета на:  e- mail : wellnessxzona@abv.bg

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *